The Way To Yahuweh
I am Yahuweh – That is My Name
Isaiah 42:8

Dead Sea Scrolls Textual Critical Edition – 1 Kings

Dead Sea Scrolls TC Edition - 1 Kings

1 Kings / מלכים א - According to Dead Sea Scrolls Manuscripts Combined

Chapter 1
1 והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו
16 ותקד בת שבע ותשתחו למלך ויאמר המלך מה לך
17 ותאמר לו אדני אתה נשבעת ביהוה אלהיך לאמתך כי שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על כסאי
27 אם מאת אדני המלך נהיה הדבר הזה ולא הודעת את עבדך מי ישב על כסא אדני המלך אחריו
28 ויען המלך דוד ויאמר קראו לי לבת שבע ותבא לפני המלך ותעמד לפני המלך
29 וישבע המלך ויאמר חי יהוה אשר פדה את נפשי מכל צרה
30 כי כאשר נשבעתי לך ביהוה אלהי ישראל לאמר כי שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על כסאי תחתי כי כן אעשה היום הזה
31 ותקד בת שבע אפים ארץ ותשתחו למלך ותאמר יחי אדני המלך דוד לעלם
32 ויאמר המלך דוד קראו לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בן יהוידע ויבאו לפני המלך
33 ויאמר המלך להם קחו עמכם את עבדי אדניכם והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי והורדתם אתו אל גחון
34 ומשח אתו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה
35 ועליתם אחריו ובא וישב על כסאי והוא ימלך תחתי ואתו צויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה
36 ויען בניהו בן יהוידע את המלך ויאמר אמן כן יאמר יהוה אלהי אדני המלך
37 כאשר היה יהוה עם אדני המלך כן יהיה עם שלמה ויגדל את כסאו מכסא אדני המלך דוד
Chapter 3
12 הנה עשיתי כ‍דבריך הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך
13 וגם אשר לא שאלת נתתי לך גם עשר גם כבוד אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך
14 ואם תלך בדרכי לשמר חקי ומצותי כאשר הלך דויד אביך והארכתי את ימיך
Chapter 7
20 וכתרת על שני העמודים גם ממעל מלעמת הבטן אשר לעבר שבכה והרמונים מאתים טרים סביב על הכתרת השנית
21 ויקם את העמודים לאלם ההיכל ויקם את העמוד הימני ויקרא את שמו יכין ויקם את העמוד השמאלי ויקרא את שמו באז
25 עמד על שני עשר בקר שלשה פנים צפונה ושלשה פנים ימה ושלשה פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל אחריהם ביתה
26 ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושן אלפים בת יכיל
27 ויעש את המכנות עשר נחשת ארבע באמה ארך המכונה האחת וארבע באמה רחבה ושלש באמה קומתה
29 ועל המסגרות אשר בין השלבים אריות בקר וכרובים ועל השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשה מורד
30 וארבעה אופני נחשת למכונה האחת וסרני נחשת וארבעה פעמתיו כתפת להם מתחת לכיור הכתפות יצקות מעבר איש ליות
31 ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה ופיה עגל מעשה כן אמה וחצי האמה וגם על פיה מקלעות ומסגרתיהם מרבעות לא עגלות
32 וארבעת האופנים למתחת למסגרות וידות האופנים במכונה וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה
33 ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשקיהם וחשר֯יהם הכל מוצק
34 וארבע כתפות אל ארבע פנות המכונה האחת מן המכונה כתפיה
35 ובראש המכונה חצי האמה קומה עגל סביב ועל ראש המכונה ידתיה ומסגרתיה ממנה
36 ויפתח על הלחת ידתיה ועל ומסגרתיה כרובים אריות ותמרות ממער איש וליות סביב
37 כזאת עשה את עשר המכונות מוצק אחד מדה אחת וקצב אחד לכלהנה
38 ויעש עשרה כירות נחשת ארבעים בת יכיל הכיור האחד ארבע באמה הכיור האחד כיור אחד על המכונה האחת לעשר המכונות
39 ויתן את המכונות חמש על כתף הבית מימין וחמש על כתף הבית משמאלו ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב
40 ויעש חירום את הסירות ואת היעים ואת המזרקות ויכל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית יהוה
41 עמודים שנים וגלת הכתרות אשר על ראש העמודים שתים והשבכות שתים לכסות את שתי גלת הכתרות אשר על ראש העמודים
42 ואת הרימנים ארבע מאות לשתי השבכות שני טורים רמנים לשבכה האחת לכסות את שתי גלת הכתרות אשר על פני העמודים
51 ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית יהוה ויבא שלמה את קדשי דוד אביו את הכסף ואת הזהב ואת הכלים נתן באצרות בית יהוה
Chapter 8
1 אז יקהל שלמה את זקני ישראל את כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל המלך שלמה ירושלם להעלות את ארון ברית יהוה מעיר דוד היא ציון
2 ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האתנים בחג הוא החדש השביעי
4 ויעלו את ארון יהוה ואת אהל מועד ואת כל כלי הקדש אשר באהל ויעלו אתם הכהנים והלוים
5 והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו אתו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרב
6 ויבאו הכהנים את ארון ברית יהוה אל מקמו לדביר הבית אל קדש הקדשים אל תחת כנפי הכרובים
7 כי הכרובים פרשי כנפים אל מקום הארון ויסכו הכרבים על הארון ועל בדיו מלמעלה
8 ויארכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הקדש על פני הדביר ולא יראו החוצה ויהיו שם עד היום הזה
9 אין בארון רק שני לחות האבנים אשר הנח שם משה בחרב אשר כרת יהוה עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים
16 מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל ואחבר בירושלם להיות שמי שם ואבחר בדוד להיות על עמי על ישראל
17 ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם יהוה אלהי ישראל
18 ויאמר יהוה אל דוד אבי יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי הטיבת כי היה עם לבבך
Chapter 12
28 ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם רב לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים
29 וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן
30 ויהי הדבר הזה לחטאת וילכו העם לפני האחד עד דן
31 ויעש את בית במות ויעש כהנים מקצות העם אשר לא היו מבני לוי
Chapter 22
28 ויאמר מיכיהו אם שוב תשוב בשלום לא דבר יהוה בי ויאמר שמעו עמים כלם
29 ויעל מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה רמת גלעד
30 ויאמר מלך ישראל אל יהושפט מלך יהודה התחפש ובא במלחמה ואתה לבש בגדיך ויתחפש מלך ישרעל ויבוא במלחמה
31 ויצו מלך ארם את שרי הרכב אשר לו שלשים ושנים לאמר לא תלחמו את קטן ואת גדול כי אם את מלך ישראל לבדו