The Way To Yahuweh
I am Yahuweh – That is My Name
Isaiah 42:8

Dead Sea Scrolls Textual Critical Edition – Joshua

Dead Sea Scrolls TC Edition - Joshua

Joshua / יהושוע - According to Dead Sea Scrolls Manuscripts Combined

Chapter 1
9 הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך
10 ויצו יהושע את שטרי העם לאמר
11 עברו בקרב המחנה וצוו את העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים אתם עברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם לרשתה
12 ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמר
Chapter 2
4 ותקח האשה את שני האנשים ותצפנו ותאמר כן באו אלי האנשים ולא ידעתי מ‍אין המה
5 ויהי השער לסגור בחשך והאנשים יצאו לא ידעתי אנה הלכו האנשים רדפו מהר אחריהם כי תשׂיגום
11 ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם כי יהוה אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת
12 ותאמר השבעו נא לי ביהוה כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת
Chapter 3
15 וכ‍בוא נשאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על כל גדותיו בימי קציר חטים
16 ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאד מאד םאדם העיר אשר מצד צרתן והירדים על ים הערבה ים המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו
17 ויעמדו הכהנים נשאי הארון ברית יהוה בחרבה בתוך הירדן הכן וכל ישראל עברים בחרבה עד אשר תמו יהושוע וכל הגוי לעבר את הירדן
Chapter 4
1 ויהי כאשר תמו לעבור את הירדן ויאמר יהוה אל יהושוע לאמר
3 וצוו אותם שאו לכם מתוך הירדן הכין שתים עשרה אבנים והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה
Chapter 5
X ואחרי כן קרא את כל דברי התורה הברכה והקללה כ‍כל הכתוב בספר התורה
note
This appears later on in the Masoretic form of the text as 8:34.
X לא היה דבר מכל צוה משה את יהושוע אשר לא קרא יהשע נגד כל ישראל בעברו את הירדן והנשים והטף והגר ההולך בקרבם
note
This appears later on in the Masoretic form of the text as 8:35
X אחר אשר נתקו ? ל? את ספר התורה אחר כן ?ל נושאי הארון ?
note
This verse contains undecipherable letters in the Dead Sea Scrolls manuscript 4QJosha.
2 בעת ההיא אמר יהוה אל יהשע עשה לך חרבות צרים ושוב מל את בני ישראל שנית
3 ויעש לו יהשע חרבות צרים וימל את בני ישראל אל גבעת הערלות
4 וזה הדבר אשר מל יהושוע כל העם היצא ממצרים הזכרים כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים
5 כי מלים היו כל העם היצאים וכל העם הילדים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלו
6 כי ארבעים שנה הלכו בני ישראל במדבר עד תם כל הגוי אנשי המלחמה היצאים ממצרים אשר לא שמעו בקול יהוה אשר נשבע יהוה להם לבלתי ראות את הארץ אשר נשבע יהוה לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש
7 ואת בניהם הקים תחתם אתם מל יהושוע כי ערלים היו כי לא מלו אותם בדרך
Chapter 6
5 והיה במשך בקרן היובל כשמעכם את קול השופר יריעו כל העם תרועה גדולה ונפלה חמת העיר תחתיה ועלה העם איש נגדו
6 ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים ויאמר אליהם שאו את ארון הברית ושבעה כהנים ישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון יהוה
7 ויאמר יהושוע אל העם עברו וסבו את העיר והחלוץ יעבר לפני ארון יהוה
8 ויהי כאמר יהושוע אל העם ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היובלים לפני יהוה עברו ותקעו בשופרות וארון ברית יהוה הולך אחריהם
9 והחלוץ הלך לפני הכהנים תקעי השפרות והמאסף הולך אחרי הארון הלוך ותקוע בשופרות
10 ואת העם צוה יהושוע לאמר לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם ולא יצא מפיכם דבר עד יום אמרי אליכם הריעו והריעתם
Chapter 7
12 ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת
13 ויהי כי חזקו בני ישראל ויתנו את הכנעני למס והורש לא הורישהו
14 וידברו בני יוסף אל יהושע לאמר מדוע נתתה לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב אשר כה ברכני יהוה
15 ויאמר אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה ובראת לך שם בארץ הפרזי והרפאים כי אץ לך הר אפרים
16 וישכם יהושוע בבקר ויקרב את ישראל לשבטיו וילכד את שבט יהודה
17 ויקרב את משפחות יהודה וילכד את משפחת הזרחי ויקרב את משפחת הזרחי לגברים וילכד זבדי
Chapter 8
3 ויקם יהושוע וכל עם המלחמה לעלות העי ויבחר יהושוע שלשים אלף איש גבורי החיל וישלחם לילה
4 ויצו אתם לאמר ראו אתם ארבים לעיר אל העיר מאחרי העיר אל תרחיקו מן העיר מאד והייתם כלכם נכנים
5 ואני וכל העם אשר אתי נקרב אל העיר והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם
6 ויצאו אחרינו עד התיקנו אותם מן העיר כי יאמרו נסים לפנינו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם
7 ואתם תקמו מהאורב והורשתם את העיר ונתנה יהוה אלהיכם בידכם
8 והיה כתפשכם את העיר תציתו את העיר באש כדבר יהוה תעשו ראו צויתי אתכם
9 וישלחם יהושוע וילכו אל המארב וישבו בין בית אל ובין העי מים לעי וילן יהושוע בלילה ההוא בתוך העם
10 וישכם יהושוע בבקר ויפקד את העם ויעל הוא והזקנים לפני העם העי
11 וכל העם המלחמה אשר אתו וישובו נגד העיר ויחנו מצפון לעי והגי ביניו ובין העי
14 ויהי כראות מלך העי ימהרו וישכימו ויצאו אנשי העיר הוא וכל עמו למועד לקראתם למלחמה
note
Verses 15-17 appear to be omitted in the Dead Sea Scrolls. Manuscript 4QJosha goes from v14 to v18.
18 ויאמר יהוה אל יהושוע נטה בכידון אשר בידך אלהעי כי בידך אתננה ויט יהושוע בכידון אשר בידו אל העיר
note
Chapter 8:34-35 appears at the beginning of Chapter 5 in the Dead Sea Scrolls.
Chapter 10
2 וייראו מאד כי עיר גדולה גבעון כאחת ערי הממלכה וכי היא גדולה מן העי וכל אנשיה גברים
3 וישלח אדני צדק מלך ירושלם אל הוהם מלך חברון ואל פראם מלך ירמות ואל יפיע מלך לכיש ואל דביר מלך עגלון לאמר
4 עלו אלי ועזרני ונכה את גבעון כי השלימה את יהושוע ואת ישראל
5 ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמרי מלך ירושלם מלך חברון מלך ירמות מלך לכיש מלך עגלון הם וכל מחניהם ויחנו על גבעון וילחמו עליה
8 ויאמר יהוה אל יהושוע אל תירא מהם כי בידך נתתים לא יעמד איש מהם בפניך
9 ויבו א אליהם יהושוע פתאם כל הלילה הלך מן הגלגל
10 ויהמם יהוה לפני ישראל ויכם מכה גדולה בגבעון וירדפם דרך מעלה בית חורן ויכם עד עזקה ועד מקדה
11 ויהי בנסם מפני ישראל הם במורד בית חורן ויהוה השליך עליהם אבנים מן השמים עד עזקה וימתו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב
Chapter 17
1 הגורל למטה מנשה כי הוא בכור יוסף למכיר בכור מנשה אבי הגלעד כי הוא היה איש מלחמה ויהי לו הגלעד והבשן
2 ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחתם לבני אביעזר ולבני חלק ולבני אשריאל ולבני שכם ולבני חפר ולבני שמידע אלה בני מנשה בן יוסף הזכרים למשפחתם
3 ולצלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה לא היו לו בנים כי אם בנות ואלה שמות בנתיו מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה
4 ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני יהושוע בן נון ולפני הנשיאים לאמר יהוה צוה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו ויתן להם אל פי יהוה נחלה בתוך אחי אביהן
5 ויפלו חבלי מנשה עשרה לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעבר
11 ויהי למנשה ביששכר ובאשר וישב עין דאר ובנת יה ויבלעם ובנותיה ואת ישבי דר ובנתיה וישבי תענך ובנתיה וישבי מגדו ובנותיה שלשת הנפות
12 ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת
13 ויהי כי חזקו בני ישראל ויתנו את הכנעני למס והורש לא הורישהו
14 וידברו בני יוסף אל יהושע לאמר מדוע נתתה לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב אשר כה ברכני יהוה
15 ויאמר אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה ובראת לך שם בארץ הפרזי והרפאים כי אץ לך הר אפרים