The Way To Yahuweh
I am Yahuweh – That is My Name
Isaiah 42:8

Dead Sea Scrolls Textual Critical Edition – Joel

Dead Sea Scrolls TC Edition - Joel

Joel / יואל - According to Dead Sea Scrolls Manuscripts Combined

Chapter 1
10 שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר
11 הובישו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שערה כי אבד קציר שדה
12 הגפן הובישה והתאנה גם תמר ותפוח אמללה רמון כול עצי השדה יבשו כי הביש ששון מן בני אדם
13 חגרו וספדו הכוהנים הילילו משרתי מזבח באו לינו בשקים משרתי אלהי כי נמנע מבית אלוהיכם מנחה ונסך
14 קדשו צום וקראו עצרה אסופו זקנים כול יושבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל יהוה
15 אהה ליום כי קרוב יום יהוה וכשד משדי יבוא
16 הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינוּ שמחה וגיל
17 עפשו פורות תחת מגרפתיהם נשמו אצרות נהרסו ממגרות כי הביש דגן
18 מה נאנחה בהמה נבוכו עדרי הבקר כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשמו
19 אליך יהוה אקרא כי אש אכלה נוות המדבר ולהבה להטה כל עצי השדה
20 גם בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפקי מים ואש אכלה נאות המדבר
Chapter 2
1 תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי בא יום יהוה כי קרוב
2 יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מן העולם ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור
3 לפניו אכלה אש ואחריו תלהט להבה כגן עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שממה וגם פליטה לוא היתה לו
5 כקול מרכבות על ראשי ההרים ירקדון כקול להב אש אכלה קש כעם עצום ערוך למלחמה
6 מפניו יחילו עמים כל פנים קבצו פארור
7 כגבורים ירוצון כאנשי מלחמה יעל̇ו חומה ואיש בדרכיו ילכון ולא יעבטון ארחותם
8 ואיש ואחיו לא ידחקון גבר במסלתו ילכון ובעד השלח יפלו לא יבצעו
9 בעיר ישקו בחומה ירצון בבתים יעלו בעד החלונים יבואו כגנב
10 לפניו רגזה ארץ רעשו שמים שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נוגהם
11 ויהוה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי גדול יום יהוה ונורא מואדה ומי יכלכלנו
12 וגם עתה נאם יהוה שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד
13 וקרעו לבבכמה ואל גדיכמה ושובו אל יהוה אלוהיכם כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה
14 מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך ליהוה אלוהיכמה
16 אסופו עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים וינקי שדים יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה
17 בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי יהוה ויאמרו חוסה יהוה על עמך ואל תתן נחלתכה לחרפה למשל בם גויים למה יאמרו בעמים איה אלהיהם
18 ויקנא יהוה לארצו ויחמול על עמו
19 ויען יהוה ויאמר לעמו הנני שלח לכם את הדגן והתירוש ואכלתמה ושבעתמה אותו ולוא אתן אתכמה עוד חרפה בגוים
20 ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ ציה ושממה את פניו אל הים הקדמני וספו אל הים האחרון ועלה באשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות
21 אל תיראי אדמה גילי ושמחי כי הגדיל יהוה לעשות
22 אל תיראו בהמות שדי כי דשאו נאות מדבר כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם
23 ובני ציון גילו ושמחו ביהוה אלוהיכמה כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון
26 ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם יהוה אלהיכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבשו עמי לעולם
27 וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני יהוה אלהיכם ואין עוד ולא יבשו עמי לעולם
Chapter 3
1 והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו
2 וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההםה אשפוך את רוחי
3 ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן
4 השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא
5 והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא
Chapter 4
1 כי הנה בימים ההיא ובעת ההיא אשר אשוב את שבות יהודה וירושלם
2 וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו
3 ועל עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו
4 וגם מה אתם לי צר וצידון
וכול
4QXIIg: and all (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling וכל.
גלילות
MurXII, Mas: regions. 4QXIIg has גלילת, which can either be the defective spelling and therefore no change of meaning, or could be the singular form, giving a slight change of meaning to region.
פלשת הגמול אתם משלמים עלי ואם גמלים אתם עלי קל
מהרה
MurXII, Mas: quick (feminine). 4QXIIg has מהר, which is the masculine form of the adverb. No change of meaning.
אשיב גמלכם בראשכם
5 אשר כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטובים הבאתם להיכלכם
6 ובני יהודה ובני
ירושלים
4QXIIc: Jerusalem (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling ירושלם.
מכרתמה
4QXIIc:you sold (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling מכרתם.
לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם
7 הנני מעירם מן המקום אשר מכרתם
אותם
4QXIIg: them (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling אתם.
שמה והשבתי גמלכם בראשכם
8 ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל גוי רחוק כי
יהוה
MurXII, Mas, LXX: Yahweh. 4QXIIc has the reading יהוה צבאות meaning Yahweh of hosts/the armies.
דבר
9 קיראו זאת בגויים קדשו מלחמה העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה
10 כתו אתיכם לחרבות
ומזמרותיכמה
4QXIIc: and your pruning hooks (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling ומזמרתיכם.
לרמחים החלש יאמר גבור אני
11 עושו ובאו כל הגוים מסביב ונקבצו שמה הנחת יהוה גבוריך
12 יעורו ויעלו
הגויים
4QXIIc: nations (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling הגוים.
אל עמק יושפט כי שם אשב לשפט את כל הגוים מסביב
13 שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי מלאה גת השיקו היקבים כי רבה רעתם
14 המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ
15 שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם
16 ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו וירעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל
17 וידעתם כי אני יהוה אלוהיכמה השוכן בציון הר קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לוא יעברו בה עוד
18 והיה ביום ההוא יטיפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את כול נחל השטים
19 מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקיא בארצם
20 ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור
21 ונקיתי דמם לוא נקיתי ויהוה שכן בציון