The Way To Yahuweh
I am Yahuweh – That is My Name
Isaiah 42:8

Dead Sea Scrolls Textual Critical Edition – Jonah

Dead Sea Scrolls TC Edition - Jonah

Jonah / יונה - According to Dead Sea Scrolls Manuscripts Combined

Chapter 1
1 ויהי דבר יהוה אל יונה בן אמתי לאמר
2 קום לך אל נינוא העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני
3 ויקם יונה לברח תרשיש מלפני יהוה וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם
תרשישה
MurXII, Mas: to Tarshish. 4QXIIg reads תרשיש, omitting the final Hey (ה), which in Hebrew is used to indicate direction towards something; in this case, to the town of Tarshish.
מלפני יהוה
4 ויהוה הטיל רוח גדולה אל הים ויהי סער גדול בים והאניה חשבה להשבר
5 וייראו המלחים ויזעקו איש אל
אלוהיו
4QXIIg: his gods (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling אלהיו.
ויטלו את הכלים אשר באניה אל הים להקל מעליהם ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם
6 ויקרב אליו רב החובל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלהיך אולי יתעשת
האלהים
4QXIIf, MurXII, Mas: the god (defective spelling). 4QXIIg has the plene spelling האלהים.
לנו ולא נאבד
7 ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו
ויפילו
4QXIIa, 4QXIIf: and they cast (plene spelling). MurXII and Masoreitc have the defective spelling ויפלו.
גורלות
4QXIIf, MurXII, Mas: lots (plene spelling). 4QXIIa has the defective spelling גרלות.
ויפל הגורל על יונה
8 ויאמרו
אליו
4QXIIg, MurXII, Mas: to him (plene spelling). 4QXIIa has the defective spelling אלו.
הגידה
4QXIIg, MurXII, Mas: declare (plene spelling). 4QXIIa has the defective spelling הגד.
נא לנו
באשר למי
MurXII, Mas: because of whom (plene form). 4QXIIa has the defective form בשלמי.
הרעה הזאת לנו מה מלאכתך ומאין תבוא
ומה
4QXIIg, LXX: And what. 4QXIIa, MurXII and Masoretic read מה meaning What.
ארצך ואי מזה עם אתה
9 ויאמר אליהם עברי אנכי ואת יהוה אלהי השמים
ואלהי הארץ
4QXIIa(vid): and God of the earth. MurXII, Masoreitc and several LXX manuscripts omit. Several other LXX manuscripts contain
και της γης
meaning and the earth.
אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה
10 וייראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה זאת עשית כי ידעו האנשים כי מלפני יהוה הוא ברח כי הגיד להם
11 ויאמרו אליו מה נעשה לך וישתק הים מעלינו כי הים
הולך
MurXII, Mas: was getting (plene spelling) 4QXIIf has the defective spelling הלך.
וסער
12 ויאמר אליהם שאוני והטילני אל הים וישתק הים מעליכם כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם
13 ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכלו כי הים הולך וסער עליהם
14 ויקראו אל יהוה ויאמרו אנה יהוה אל נא נאבדה בנפש האיש הזה ואל תתן עלינו דם נקי כי אתה יהוה כאשר חפצת עשית
15 וישאו את יונה ויטלהו אל הים ויעמד הים מזעפו
16 וייראו האנשים יראה גדולה את יהוה ויזבחו זבח ליהוה וידרו נדרים
Chapter 2
1 וימן יהוה דג גדול לבלע את יונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות
2 ויתפלל יונה אל יהוה אלהיו ממעי הדגה
3 ויאמר קראתי מצרה לי אל יהוה ויענני מבטן שאול שועתי שמעתה קולי
4 ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כול
משבריכה
4QXIIg: your breakers (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling משבריך.
וגליכה
4QXIIg: your waves (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling וגליך.
עלי ברו
5 ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך
אכה
4QXIIg: how (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling אך.
אוסיף להביט אל היכל
קודשך
4QXIIg: your set-apart (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling קדשך.
6
אפפני
4QXIIg: closed in (singular). MurXII and Masoretic read אפפוני which is the plural. Either could work, as the word מים can mean water or waters, so can have either a singular or plural verb in agreement with it.
מים עד נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי
7 לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי נפשי יהוה אלהי
8 בהתעטף עלי נפשי את יהוה זכרתי ותבוא
אליכה
4QXIIg: to you (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling אליך.
תפלתי אל היכל קדשך
MurXII, Mas, LXX: my prayer, into your set-apart Temple. 4QXIIg omits this, possibly due to homoeoteleuton (אליכה תפלתי אל היכל קדשכה).
9 משמרים הבלי שוא חסודם יעזבו
10 ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה
11 ויאמר יהוה לדג ויקא את יונה אל היבשה
Chapter 3
1 ויהי דבר יהוה אל יונה שנית לאמר
2 קום
לכה
4QXIIg: Go (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling לך.
אל נינוה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה
כזות
4QXIIs, LXX: according to this. MurXII and Masoretic omit.
אשר אנכי
דובר
4QXIIg: telling (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling דבר.
אליכה
4QXIIg: to you (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling אליך.
3
ויקום
4QXIIg: And stood up (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling ויקם.
יונה וילך אל נינוה כדבר יהוה ונינוה היתה עיר גדולה לאלהים מהלך שלשת ימים
4 ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת
5 ויאמינו אנשי נינוה באלהים ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם
6 ויגע הדבר אל מלך נינוה ויקם מכסאו ויעבר אדרתו מעליו ויכס שק וישב על האפר
7 ויזעק ויאמר בנינוה מטעם המלך וגדליו לאמר האדם והבהמה הבקר והצאן אל יטעמו מאומה אל ירעו ומים אל ישתו
8 ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו
על
MurXII: over. Masoretic has אל meaning towards, which is also possibly what the translation of
προς
in 8HevXIIgr and LXX is translating. However, the prepostition על can also mean upto, towards, which in Greek could be translated as
προς
as well. It is difficult to decide the original, though the Masoretic reading of אל is possibly a corrective-edit.
אלהים בחזקה
וישב
Hebrew reconstruction from 8HevXIIgr:
επεστρεψεν
- and He shall turn. The text is not extant in MurXII. Masoretic reads וישבו (with the LXX equivalent:
απεστρεψαν
) meaning and they shall turn. There is change of meaning, in that it turns it from a collective repentance based on the man, to a repentence caused by God Himself.
איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם
9 מי יודע ישוב ונחם האלהים ושב מחרון אפו ולא נאבד
10 וירא האלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה וינחם האלהים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה
Chapter 4
1 וירע אל יונה רעה גדולה ויחר לו
2 ויתפלל אל יהוה ויאמר אנה יהוה הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי על כן קדמתי לברח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה
3 ועתה יהוה קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי
4 ויאמר יהוה ההיטב חרה לך
5 ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר ויעש לו שם
סוכה
4QXIIg: shelter (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling סכה.
וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר
6 וימן
יהוה אלהים
MurXII, Mas, LXX: Yahweh God. 4QXIIg reads אדוני יהוה meaning Sovereign Yahweh.
קיקיון ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו
להציל
MurXII, Mas: to rescue (plene spelling). 4QXIIg, surprisingly, has the defective spelling להצל.
לו מרעתו וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה
7 וימן האלהים תולעת כעלות השחר
למחרת
MurXII, Mas, LXX: on the following. 4QXIIg adds היום after this, to give on the following day. There’s no change of meaning to the verse. The reading of 4QXIIg makes it more explicit.
ותך את קיקיון וייבש
8 ויהי כזרח השמש וימן אלוהים רוח קדים חרישית ותך השמש על ראש יונה ויתעלף וישאל את נפשו למות ויאמר טוב מותי מחיי
9 ויאמר אלהים אל יונה ההיטב חרה
לכה
4QXIIg: to you (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling לך.
על הקיקיון ויאמר היטיב חרה לי עד מות
10 ויאמר יהוה אתה
חסתה
4QXIIg: (plene spelling). MurXII and Masoretic have the defective spelling חסת.
על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן
לילה
MurXII, Mas: night. 4QXIIg has the alternative spelling לילי.
אבד
11 ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה